Nghĩa của từ: strategy

* trch.
chiến lược

Nghĩa trong từ điển StarDict:

strategy /'strætidʤi/
* danh từ
 - chiến lược
Động từ BQT - Android App