Nghĩa của từ: strategy polygon

* trch.
đa giác chiếm lược

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App