Nghĩa của từ: stratifed medium

* vl.
môi trường phân lớp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App