Nghĩa của từ: stratifiable

* hh.
phân tầng được, phân thớ được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

stratifiable
- (hình học) phân tầng được, phân thớ đượcĐộng từ BQT - Android App