Nghĩa của từ: stratification after selection

* tk.
sự phân tầng sau khi chọn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App