Nghĩa của từ: stratify

*
phân tầng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

stratify /'strætifai/
* ngoại động từ
 - xếp thành tầng
Động từ BQT - Android App