Nghĩa của từ: streaming

* Cơ.
sự chảy (một chiều)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

streaming
* danh từ
 - sự xếp học sinh vào các lớp theo năng lực
 - chính sách xếp học sinh vào các lớp theo năng lựcĐộng từ BQT - Android App