Nghĩa của từ: strength of a test

* tk.
lực của kiểm định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App