Nghĩa của từ: strength of materials

* Cơ.
sức bền vật liệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error