Nghĩa của từ: strictly convex

* gt.
lồi ngặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App