Nghĩa của từ: strictly stationary process

* xs.
quá trình dừng ngặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App