Nghĩa của từ: strip region

* gt.
miền dải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error