Nghĩa của từ: strongly elliptical

* gt.
eliptric mạnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App