Nghĩa của từ: strorage decoder

* xib.
máy đọc mã có nhớ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App