Nghĩa của từ: structural stability

* gt.
tính ổn định cấu trúc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error