Nghĩa của từ: subclass

* log.
lớp con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subclass /'sʌbklɑ:s/
* danh từ
 - (sinh vật học) phân lớp
Động từ BQT - Android App