Nghĩa của từ: subdirect

* đs.
trực tiếp dưới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subdirector /'sʌbdi'rektə/
* danh từ
 - phó giám đốc
Động từ BQT - Android App