Nghĩa của từ: subdivide

*
chia nhỏ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subdivide /'sʌbdi'vaid/
* động từ
 - chia nhỏ ra
Động từ BQT - Android App