Nghĩa của từ: subdomain

*
miền con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subdomain
* danh từ
 - miền phụ; miền conĐộng từ BQT - Android App