Nghĩa của từ: subffield

*
trường con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subffield
- trường conĐộng từ BQT - Android App