Nghĩa của từ: subgeodesic

* hh.
đường thứ trắc địa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subgeodesic
- (hình học) đường thứ trắc địaĐộng từ BQT - Android App