Nghĩa của từ: subgroup

*
nhóm con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subgroup /'sʌbgru:p/
* danh từ
 - (sinh vật học) phân nhóm
Động từ BQT - Android App