Nghĩa của từ: sublattice

*
đàn con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sublattice
* danh từ
 - mạng conĐộng từ BQT - Android App