Nghĩa của từ: sublimation

* vl.
sự thăng hoa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sublimation /,sʌbli'meiʃn/
* danh từ
 - (hoá học) sự thăng hoa
Động từ BQT - Android App