Nghĩa của từ: sublinear

*
tuyến tính dưới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sublinear
- tuyến tính dướiĐộng từ BQT - Android App