Nghĩa của từ: submanifold

* hh.
đa tập con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

submanifold
- (hình học) đa tập conĐộng từ BQT - Android App