Nghĩa của từ: subnormal

*
pháp ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subnormal /'sʌb'nɔ:məl/
* tính từ
 - dưới bình thường
* danh từ
 - người kém thông minh (dưới mức bình thường)
Động từ BQT - Android App