Nghĩa của từ: subordination

*
[sự, tính] phụ thuộc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subordination /sə,bɔ:di'neiʃn/
* danh từ
 - sự làm cho lệ thuộc; sự lệ thuộc
 - sự hạ thấp tầm quan trọng
Động từ BQT - Android App