Nghĩa của từ: subprogram

* mt.
chương trình con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subprogram
* danh từ
 - chương trình con (toán)Động từ BQT - Android App