Nghĩa của từ: subregion

*
vùng con, miền con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subregion /səb'ri:dʤən/
* danh từ
 - phân miền (địa lý động vật)
Động từ BQT - Android App