Nghĩa của từ: subring

* đs.
vành con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subring
* danh từ
 - (toán học) vành conĐộng từ BQT - Android App