Nghĩa của từ: subroutine

* mt.
chương trình con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subroutine
- chương trình con, thủ tục phụĐộng từ BQT - Android App