Nghĩa của từ: subsample

* tk.
mẫu con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subsample
- (thống kê) mẫu conĐộng từ BQT - Android App