Nghĩa của từ: subsequence

*
dãy con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subsequence /'sʌbsikwəns/
* danh từ
 - sự đến sau, sự xảy ra sau
Động từ BQT - Android App