Nghĩa của từ: subsequently

*
về sau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subsequently /'sʌbsikwəntli/
* phó từ
 - rồi thì, rồi sau đó
Động từ BQT - Android App