Nghĩa của từ: subseries

*
chuỗi con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subseries
- chuỗi con