Nghĩa của từ: subset

*
tập hợp con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subset
* danh từ
 - tập hợp conĐộng từ BQT - Android App