Nghĩa của từ: subtangent

* hh.
tiếp ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subtangent /'sʌb'tændʤənt/
* danh từ
 - (toán học) tiếp ảnh
Động từ BQT - Android App