Nghĩa của từ: subtracter

* mt.
thiết bị trừ, sơ đồ trừ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subtracter
- (máy tính) thiết bị trừ, sơ đồ trừĐộng từ BQT - Android App