Nghĩa của từ: subtropical

* tv.
cận nhiệt đới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subtropical /'sʌb'trɔpikəl/
* tính từ
 - cận nhiệt đới
Động từ BQT - Android App