Nghĩa của từ: succeedent

* log.
số hạng tiếp sau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

succeedent
- (logic học) số hạng tiếp sauĐộng từ BQT - Android App