Nghĩa của từ: successive carries

* mt.
sự mang sang liên tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App