Nghĩa của từ: successive induction

* log.
phép quy nạp liên tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App