Nghĩa của từ: sum accumulator

*
bộ tích luỹ tổng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App