Nghĩa của từ: sum digit

* mt.
hàng số của tổng, chữ số của tổng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App