Nghĩa của từ: summand

* đs.
số hạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

summand
* danh từ
 - lời tổng luận