Nghĩa của từ: superconsistent

*
tương thích mạnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

superconsistent
- tương tích mạnhĐộng từ BQT - Android App