Nghĩa của từ: superfluous

*
thừa, dư, vô ích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

superfluous /sju:'pə:fluəs/
* tính từ
 - thừa, không cần thiết
Động từ BQT - Android App