Nghĩa của từ: superfluous variables

* tk.
các biến thừa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App