Nghĩa của từ: supergroup

* đs.
nhóm mẹ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

supergroup
- (đại số) nhóm mẹĐộng từ BQT - Android App